Школяр UA

Історія України 7 клас

 • Тема 1. Виникнення та розвиток Київської Русі
  • Слов’яни під час Великого переселення народів
  • Перші князі Київської Русі
  • Княгиня Ольга
 • Тема 2. Київська Русь наприкінці Х – у першій половині ХІ ст.
  • Правління князя Володимира Великого
  • Правління князя Ярослава Мудрого
  • Політичний та соціально-економічний устрій Київської Русі
  • Культура Київської Русі наприкінці Х – у першій половині ХІ ст.
 • Тема 3. Київська Русь у другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст..
  • Правління Ярославичів
  • Правління князя Володимира Мономаха
  • Культура та історичне значення Київської Русі у другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.
 • Тема 4. Галицько-Волинська держава
  • Утворення Галицько-Волинської держави
  • Монголо-татарська навала
  • Правління князя Данила Романовича
  • Галицько-Волинська держава в ХІV ст.
  • Культура та історичне значення Галицько-Волинської держави
 • Тема 5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХІVст. - ХVст.)
  • Політичний та соціально-економічний устрій Великого князівства Литовського. Кревська унія
  • Українські землі в складі інших держав
  • Соціальний устрій України другої половини ХІV–ХV ст.
  • Економіка України другої половини ХІV–ХVст.
  • Утворення Кримського каганату. Початок татарських походів на українські землі

Історія України 8 клас

 • Тема 1. Українські землі під владою Речі Посполитої. Наростання національно-визвольної боротьби українського народу.
  • Люблінська унія. Початок польського володарювання на українських землях
  • Виникнення українського козацтва. Запорізька Січ - козацька республіка
  • Наростання національно-визвольної боротьби. Повстання 90-х років XVI ст.
  • Українське козацтво у першій чверті XVII ст. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний
  • Національно-визвольні повстання українського народу 20-30-х років XVII ст.
 • Тема 2. Національно-культурний рух в Україні в другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст.
  • Брестська церковна унія
  • Церковне життя в першій половині XVII ст
  • Культура України в XVI — першій половині XVII ст. Розвиток освіти і науки
  • Мистецтво і архітектура України у другій половині XVI - першій половині XVII ст.
 • Тема 3. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої середини ХVІІ ст. Відродження української держави.
  • Передумови і початок Національно-визвольної війни українського народу проти польського панування
  • Розгортання Національно визвольної війни в 1648–1649 роках
  • Утворення української козацької держави
  • Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни в 1650–1653 роках
  • Українсько-російський договір 1654 р. Продовження Національно-визвольної війни
 • Тема 4. Українські землі в другій половині ХVІІ ст. Поділ гетьманщини та боротьба за незалежність.
  • Українські землі у другій половині XVII ст
  • Порушення територіальної цілісності української держави - Гетьманщини
  • Правобережна та Лівобережна Україна в 60-і — 80-і роки XVII століття
  • Запорізька Січ у другій половині XVII століття
  • Адміністративно­політичний устрій та господарське життя в Україні у другій половині XVII ст.
 • Тема 5. Українські землі наприкінці ХVІІ – у першій половині ХVІІІ ст.
  • Гетьманщина та землі Правобережної України наприкінці XVII — на початку XVIII ст.
  • Україна в подіях Північної війни. Повстання гетьмана Івана Мазепи
  • Конституція Пилипа Орлика
  • Українські землі після поразки війська І. Мазепи у Полтавській битві. Посилення колоніальної політики Російської імперії
 • Тема 6. Культура України другої половини ХVІІ – у першій половині ХVІІІ ст.
  • Особливості розвитку культури.Освіта і наука
  • Література і мистецтво

Історія України 9 клас

 • Тема 1. Українські землі в другій половині ХVIII ст. Ліквідація Російською імперією української державності
  • Правобережжя та західноукраїнські землі в другій половині ХVІІІ ст.
  • Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини
  • Південна Україна. Кримське ханство в ХVIII ст.
 • Тема 2. Культура України другої половини ХVІІІ ст.
  • Культура України другої половини ХVІІІ ст.
 • Тема 3. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ — першої половини ХІХ ст.
  • Включення українських земель до складу Російської імперії
  • Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин першої половини ХІХ ст
  • Економічне становище України в першій половині ХІХ ст
  • Початок національного відродження наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст
  • Український національний рух наприкінці 40-х рр. ХІХ ст. Кирило-Мефодіївське братство
  • Соціальна (антикріпосницька) боротьба в першій половині ХІХ ст
 • Тема 4. Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.
  • Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії
  • Українське національне відродження наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст. Виникнення національно визвольного руху
  • Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії
 • Тема 5. Культура України кінця ХVІІІ — першої половини ХІХ ст.
  • Мистецтво
 • Тема 6. Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.
  • Земельна реформа 1861 року
  • Реформи адміністративного управління 60-70-х років
  • Економічний розвиток. Формування ринкових відносин
  • Суспільно-політичний рух у 50–60-х роках ХІХ ст. Виникнення громад
  • Суспільно-політичний рух у 70–90-х роках ХІХ ст
 • Тема 7. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії в другій половині ХІХ ст.
  • Соціально-економічне становище. Формування ринкових відносин
  • Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині 70–90-х рр. ХІХ ст
 • Тема 8. Культура України в другій половині ХІХ ст.
  • Освіта.Наука
  • Мистецтво
 • Тема 9. Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст. — на початку ХХ ст.
  • Економічний розвиток
  • Створення українських політичних партій. Земсько-ліберальна опозиція царизму
  • Україна напередодні та в роки російської революції 1905–1907 рр. Масові соціальні виступи
  • Наддніпрянська Україна в 1907–1914 рр.
 • Тема 10. Українська культура й духовне життя народу на початку ХХ ст.
  • Освіта. Наука
  • Мистецтво

Історія України 11 клас

 • Тема 1. Україна під час Другої світової війни (1939–1945)
  • Радянсько-німецькі договори 1939 р. та західноукраїнські землі
  • Окупація України військами Німеччини та її союзників
  • Окупаційний режим і розгортання руху Опору в Україні
  • Україна в 1943 р.
  • Україна на завершальному етапі війни (1944–1945)
 • Тема 2. Післявоєнна відбудова і розвиток України в період повоєнної відбудови
  • Україна в період повоєнної відбудови
  • Радянізація західних областей України
  • Культурне життя в Україні в другій половині 40-х — на початку 50-х рр.
 • Тема 3. Україна в умовах десталінізації (1953–1964)
  • Україна в умовах десталінізації (1953–1964). Україна на початку 50-х рр.
  • Суспільно-політичне життя й політична боротьба в Україні 1953–1964 рр.
  • Стан економіки України наприкінці 50-х — у першій половині 60-х рр.
  • Культура і духовне життя в Україні
 • Тема 4. Україна в період загострення кризи Радянської системи (середина 60-х – початок 80-х років)
  • Політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні
  • Стан економіки України та визрівання економічної кризи
  • Етносоціальні процеси та рівень життя населення
  • Опозиційний рух
 • Тема 5. Розпад Радянського Союзу i відродження незалежності України
  • Перебудова в СРСР і Україна
  • Погіршення економічної ситуації в Україні в другій половині 80-х років
  • Розгортання національно-визвольного руху в Україні
  • Спроби політичних реформ і зростання активності українського суспільства
  • Формування передумов незалежності України
  • Здобуття Україною незалежності
 • Тема 6. Україна в умовах незалежності
  • Початок державотворчих процесів
  • Державотворчі процеси в Україні в 1994–2006 рр.
  • Конституційний процес в Україні. Конституція України 1996 р.
  • Економічне життя в першій половині 90-х рр.
  • Сучасний стан, проблеми української економіки та пошук шляхів їх розв’язання
  • Етносоціальні процеси та рівень життя населення України
  • Духовне розкріпачення і початок національного відродження.
  • Культурні процеси в незалежній Україні
  • Зовнішня політика та міжнародні зв’язки незалежної України

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку