Школяр UA

Рідна мова 5 клас

Рідна мова 6 клас

Рідна мова 7 клас

Рідна мова 8 клас

Рідна мова 9 клас

 • Тема 1. Повторення
  • Просте речення
  • Прості двоскладні та односкладні речення
 • Тема 2. Складне речення. Складносурядне речення
  • Основні види складних речень
  • Складносурядні речення
  • Розділові знаки у складносурядному реченні
 • Тема 3. Складнопідрядне речення
  • Складнопідрядне речення. Будова, інтонація та засоби зв’язку у складнопідрядному реченні
  • Види складнопідрядних речень за їхнім значенням. Складнопідрядні речення з підрядними означальними і з’ясувальними
  • Підрядні обставинні речення. Підрядні обставинні речення ступеня і способу дії
  • Підрядні речення місця, часу, причини
  • Підрядні мети, умовні, допустові, наслідкові
  • Складнопідрядні речення з кількома підрядними
  • Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними
 • Тема 4. Безсполучникові складні речення
  • Безсполучникові складні речення, смислові зв’язки та інтонація в них
  • Синонімія сполучникових і безсполучникових складних речень
  • Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні
 • Тема 5. Складні речення з різними видами зв’язку
  • Складні речення із сурядним і підрядним типами зв’язку
  • Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим типами зв’язку
 • Тема 6. Узагальнення й систематизація вивченого в 5–9 класах
  • Звуки мови і знаки письма, їхнє співвідношення
  • Голосні і приголосні звуки
  • Уживання м’якого знака і апострофа
  • Слово та його лексичне значення
  • Групи слів за значенням
  • Значущі частини слова. Основні способи словотвору
  • Частини мови
  • Закінчення іменників чоловічого роду другої відміни в родовому відмінку однини
  • Дієслово, його особливі форми (дієприкметник, дієприслівник)
  • Подовження та подвоєння букв
  • Не з різними частинами мови
  • Написання слів через дефіс
  • Словосполучення. Речення
  • Способи передачі чужого мовлення
  • Кома і крапка з комою в простому і складному реченнях
  • Двокрапка і тире в простому і складному реченнях

Рідна мова 11 клас

 • Тема №1. Систематизація відомостей про синтаксис
  • Словосполучення і речення. Типи речень за метою висловлювання
  • Синтаксис простого речення
  • Тире в неповному реченні
  • Однорідні й неоднорідні члени речення
  • Однорідні й неоднорідні означення. Узагальнювальні слова і розділові знаки при них
  • Відокремлені члени речення
  • Звертання
  • Вставні та вставлені конструкції
 • Тема № 2. Синтаксис складного речення
  • Складне речення. Розділові знаки ускладносурядному реченні
  • Розділові знаки у складнопідрядному реченні
  • Складнопідрядні речення із кількома підрядними
  • Порівняльні звороти
  • Безсполучникове складне речення. Розділові знаки у ньому
  • Складні синтаксичні конструкції
  • Пряма мова. Заміна прямої мови на непряму
  • Цитата. Розділові знаки при них
 • Тема №3. Стилі мовлення
  • Стилі мовлення
  • Художній і науковий стилі
  • Публіцистичний, офіційно-діловий і розмовний стилі

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку