Школяр UA

Рідна мова 5 клас

 • Значення мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова України
 • Повторення вивченого в початкових классах. Іменник. Велика буква і лапки в іменниках
 • Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників
 • Числівники. Правопис числівників
 • Займенники, його основні ознаки
 • Дієслово. Не з дієсловами. Правопис –шся, -ться у кінці дієслів
 • Правопис прислівників
 • Текст і його ознаки
 • Уживання прийменників і сполучників
 • Тема й основна думка тексту
 • Поділ тексту на мікротеми й абзаци. Поняття про відоме й нове
 • Мовні засоби зв’язку речень у тексті
 • Тексти різних типів (розповідь, опис, роздум)
 • Стилі мовлення
 • Поняття про розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий та публіцистичний стилі мовлення
 • Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні
 • Речення, його граматична основа (підмет і писудок). Речення з одним головним членом
 • Види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні). Окличні речення
 • Другорядні члени речення (додаток, означення, обставина)
 • Речення з однорідними членами. Кома між однорідними членами
 • Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка й тире при узагальню вальних словах
 • Звертання. Розділові знаки при звертаннях
 • Вставні слова. Виділення їх на письмі комами
 • Складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення
 • Складні речення, розділові знаки в них
 • Пряма мова. Розділові знаки при ній
 • Діалог. Розділові знаки при діалозі
 • Звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки
 • Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі
 • Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт
 • Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї
 • Склад. Наголос. Основні правила переносу
 • Вимова голосних звуків і позначення їх на письмі. Ненаголошені е, и, о, в коренях слів.
 • Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом
 • Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних. Спрощення в групах приголосних
 • Чергування [о] - [а], [е] - [і], [е] - [и]
 • Чергування [о] - [а], [е] - [і], [е] - [и] в дієсловних коренях [е], [о] після [ж], [ч], [ш], [дж]
 • Найпоширеніші чергування приголосних звуків
 • Чергування приголосних у коренях дієслів
 • Вимова і написання префіксів з– (зі-, с-)
 • Вимова й написання префіксів роз-, без-
 • Основні випадки чергування у – в, і – й
 • Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, ио
 • Правила вживання апострофа
 • Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків
 • Написання слів іншомовного походження. и, і у словах іншомовного походження, правопис ь й апострофа; подвоєння букв
 • Лексикологія як наука. Лексичне значення слова. Означні і багатозначні слова
 • Пряме й переносне значення слова
 • Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова
 • Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми)
 • Поняття про фразеологізми
 • Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми
 • Походження (етимологія) слова
 • Значущі частини слова
 • Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі-

Рідна мова 6 клас

 • Тема 1. Словосполучення й речення
  • Словосполучення й речення. Просте речення. Головні члени речення
  • Звертання, вставні слова, однорідні члени речення. Розділові знаки
  • Складне речення. Пряма мова
  • Поняття про офіційно-діловий стиль
 • Тема 2. Лексикологія
  • Групи слів за походженням (власне українські й запозичені)
  • Активна і пасивна лексика української мови (застарілі слова, неологізми)
  • Групи слів за вживанням
 • Тема 3 Словотвір. Орфографія
  • Значущі частини слова
  • Основні способи словотворення в сучасній українській мові
  • Зміни приголосних при творенні слів-іменників із суфіксами -ин(а) від прикметників на (-ськ(ий), -цьк(ий); буквосполученням –чн(-шн)
  • Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами –ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами –ств(о), -зтв(о), -цтв(о)
  • Складні слова. Сполучені о, е у складних словах. Правопис складних слів разом і через дефіс
  • Написання слів з пів-
 • Тема 4. Морфологія. Іменник
  • Загальна характеристика частин мови. Іменник як частина мови (загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль)
  • Іменники – назви істот і неістот. Загальна і власна назва
  • Велика буква і лапки у власних назвах
  • Рід іменників. Іменники спільного роду
  • Число іменників. Іменники, що мають форму тільки однини чи множини
  • Відмінки іменників
  • Відмінювання іменників. Поділ їх на відміни
  • Особливості творення іменників
 • Тема 5. Правопис іменників
  • Відмінювання іменників І відміни
  • Відмінювання іменників ІІ відміни
  • Правопис іменників І і ІІ відміни у кличному відмінку
  • Відмінювання іменників ІІІ і ІV відміни
  • Правопис незмінюваних іменників
  • Не з іменниками
  • Написання й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові
 • Тема 6. Прикметники
  • Прикметник (загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль)
  • Групи прикметників за значенням
  • Ступені порівняння якісних прикметників
  • Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників
  • Перехід прикметників в іменники. Творення прикметників
 • Тема 7. Правопис прикметників
  • Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісеньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-
  • Букви е, о, и у прикметникових суфіксах –ев- (-єв-), -ов-, -ин- (-ін-), -ичн- (-ічн-)
  • Не з прикметниками
  • Написання –н- і –нн- у прикметниках
  • Написання прізвищ прикметникової форми
 • Тема 8. Числівник
  • Числівник (загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль)
  • Відмінювання кількісних числівників
  • Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках
 • Тема 9. Займенник
  • Займенник. загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
  • Особові займенники, їх відмінювання. Зворотний займенник себе
  • Відносні й питальні займенники, їх відмінювання
  • Заперечні й неозначені займенники, їх відмінювання
  • Присвійні, вказівні й означальні займенники. Приставний н у формах особових і вказівних займенників

Рідна мова 7 клас

 • Тема 1. Повторення та узагальнення вивченого
  • Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях. Однорідні члени речення
  • Вставні слова, словосполучення
  • Види речень за будовою. Кома між частинами складного речення
  • Розділові знаки у реченнях із прямою мовою та при діалозі
 • Тема 2. Дієслово
  • Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
  • Неозначена форма дієслова. Особові форми дієслова
  • Не з дієсловами
  • Види дієслова
  • Перехідні та неперехідні дієслова
  • Особа дієслова. Безособові дієслова
  • Часи дієслова
  • Теперішній час. Дієвідміни дієслів
  • Минулий час
  • Майбутній час
  • Способи дієслів
  • Творення дієслів умовного і наказового способів
  • Способи творення дієслів
 • Тема 3. Дієприкметник
  • Дієприкметник як особлива форма дієслова (загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль)
  • Дієприкметниковий зворот
  • Відмінювання дієприкметників. Активні та пасивні дієприкметники
  • Безособові дієслівні форми на -но-, -то-
  • Перехід дієприкметників у прикметники та іменники
  • Н у дієприкметниках та НН у прикметниках дієприкметникового походження
  • НЕ з дієприкметниками
 • Тема 4. Дієприслівник
  • Дієприслівник як особлива форма дієслова
  • Дієприслівниковий зворот
  • Творення дієприслівників
  • Не з дієприслівниками
 • Тема 5. Прислівник
  • Прислівник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
  • Ступені порівняння прислівників
  • Способи творення прислівників
  • Правопис прислівників
  • И та і в кінці прислівників
  • Літери н та нн у прислівниках
  • Не з прислівниками
 • Тема 6. Службові частини мови
  • Прийменник як службова частина мови
  • Сполучник як службова частина мови
  • Частка як службова частина мови
  • Правопис часток
  • Вигук
  • Звуконаслідувальні слова

Рідна мова 8 клас

 • Тема 1. Синтаксис. Пунктуація
  • Словосполучення. Будова і види словосполучень
  • Речення. Види речень за метою висловлювання. Речення прості і складні, двоскладні та односкладні
  • Розділові знаки в кінці речень
 • Тема 2. Просте двоскладне речення
  • Головні та другорядні члени речення
  • Підмет і присудок. Способи вираження підмета. Простий і складений присудок
  • Другорядні члени речення - додаток, означення, обставина
  • Прикладка як різновид означення
  • Порівняльний зворот
  • Тире між підметом і присудком
 • Тема 3. Односкладні речення. Неповні речення
  • Прості односкладні речення
  • Означено-особові речення
  • Неозначено-особові речення
  • Узагальнено-особове речення
  • Безособові речення
  • Називні речення
  • Повні та неповні речення
 • Тема 4. Речення з однорідними членами
  • Однорідні члени речення
  • Однорідні або неоднорідні означення
  • Розділові знаки між однорідними членами речення
  • Узагальнююче слово при однорідних членах речення. Розділові знаки
 • Тема 5. Речення зі звертаннями, вставними словами, словосполученнями і реченнями
  • Звертання
  • Вставні слова (словосполучення, речення)
 • Тема 6. Речення з відокремленими членами
  • Відокремлені члени речення
  • Відокремлені означення і прикладки
  • Відокремлені обставини
  • Відокремлені додатки
  • Відокремлені уточнюючі члени речення
 • Тема 7. Способи передачі чужого мовлення
  • Пряма мова
  • Непряма мова
  • Діалог
  • Цитата

Рідна мова 9 клас

 • Тема 1. Повторення
  • Просте речення
  • Прості двоскладні та односкладні речення
 • Тема 2. Складне речення. Складносурядне речення
  • Основні види складних речень
  • Складносурядні речення
  • Розділові знаки у складносурядному реченні
 • Тема 3. Складнопідрядне речення
  • Складнопідрядне речення. Будова, інтонація та засоби зв’язку у складнопідрядному реченні
  • Види складнопідрядних речень за їхнім значенням. Складнопідрядні речення з підрядними означальними і з’ясувальними
  • Підрядні обставинні речення. Підрядні обставинні речення ступеня і способу дії
  • Підрядні речення місця, часу, причини
  • Підрядні мети, умовні, допустові, наслідкові
  • Складнопідрядні речення з кількома підрядними
  • Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними
 • Тема 4. Безсполучникові складні речення
  • Безсполучникові складні речення, смислові зв’язки та інтонація в них
  • Синонімія сполучникових і безсполучникових складних речень
  • Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні
 • Тема 5. Складні речення з різними видами зв’язку
  • Складні речення із сурядним і підрядним типами зв’язку
  • Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим типами зв’язку
 • Тема 6. Узагальнення й систематизація вивченого в 5–9 класах
  • Звуки мови і знаки письма, їхнє співвідношення
  • Голосні і приголосні звуки
  • Уживання м’якого знака і апострофа
  • Слово та його лексичне значення
  • Групи слів за значенням
  • Значущі частини слова. Основні способи словотвору
  • Частини мови
  • Закінчення іменників чоловічого роду другої відміни в родовому відмінку однини
  • Дієслово, його особливі форми (дієприкметник, дієприслівник)
  • Подовження та подвоєння букв
  • Не з різними частинами мови
  • Написання слів через дефіс
  • Словосполучення. Речення
  • Способи передачі чужого мовлення
  • Кома і крапка з комою в простому і складному реченнях
  • Двокрапка і тире в простому і складному реченнях

Рідна мова 11 клас

 • Тема №1. Систематизація відомостей про синтаксис
  • Словосполучення і речення. Типи речень за метою висловлювання
  • Синтаксис простого речення
  • Тире в неповному реченні
  • Однорідні й неоднорідні члени речення
  • Однорідні й неоднорідні означення. Узагальнювальні слова і розділові знаки при них
  • Відокремлені члени речення
  • Звертання
  • Вставні та вставлені конструкції
 • Тема № 2. Синтаксис складного речення
  • Складне речення. Розділові знаки ускладносурядному реченні
  • Розділові знаки у складнопідрядному реченні
  • Складнопідрядні речення із кількома підрядними
  • Порівняльні звороти
  • Безсполучникове складне речення. Розділові знаки у ньому
  • Складні синтаксичні конструкції
  • Пряма мова. Заміна прямої мови на непряму
  • Цитата. Розділові знаки при них
 • Тема №3. Стилі мовлення
  • Стилі мовлення
  • Художній і науковий стилі
  • Публіцистичний, офіційно-діловий і розмовний стилі

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку