Школяр UA

Функція у = , її графік і властивості

Область визначення функції є множина всіх невід’ємних чисел x.

Область значень функції — множина всіх невід’ємних чисел у.

Графік лежить лише в першій координатній чверті.

Для нульового значення змінної х значення функції у дорівнює нулю. Графік проходить через початок координат.

На всій області визначення функція є зростаючою. Ця властивість використовується при порівнянні квадратних коренів із чисел.

Більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції.

Корінь квадратний із більшого числа є більшим, і, навпаки, корінь квадратний із меншого числа є меншим.

Наприклад, щоб порівняти і , треба порівняти підкореневі вирази. Оскільки 2 < 3, то корінь квадратний із двох менший від кореня квадратного з трьох: < .

Якщо необхідно порівняти і , спочатку порівнюють і . Відомо, що з двох від’ємних чисел більше те, модуль якого менший. Тоді більший від : > .

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку