Школяр UA

Геоекологічна ситуація в Україні

Екологічне становище в Україні оцінюється як кризове й продовжує погіршуватися внаслідок техногенного впливу на довкілля. Це є наслідком тривалої господарської діяльності, яка здійснювалася без урахування екологічних вимог.
В Україні розвивалися переважно галузі важкої промисловості, які є екологічно не­безпечними. Територіальна організація про­мислового виробництва, його технологія залишилися недосконалими.
Землеробське освоєння й розораність сіль­ськогосподарських угідь в Україні значно більші порівняно з розвиненими країнами світу. Дуже забрудненими є річки, озера, водосховища, моря, підземні води, атмосферне повіт­ря та ґрунти; збіднюються рослинний покрив і тваринний світ, ландшафти.

Серед головних екологічних проблем України можна виділити такі:
• наслідки аварії на ЧАЕС;
• деградація чорноземів України;
• забруднення повітря у промислових районах, поверхневих вод та акваторії Чорного та Азовського морів;
• зникнення окремих видів рослин і тва­рин унаслідок їх винищування або погіршення умов існування;
• підйом рівня ґрунтових вод у містах і на зрошуваних землях.

В Україні прийняті законодавчі акти з охорони навколишнього природного середо­вища. Його збереження, раціональне використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки життє­діяль­ності людини є невід’ємною умо­вою сталого економічного і соціального розвитку України як незалежної держави.
Кожний громадянин України має право на безпечне для його життя навколишнє сере­довище. У зв’язку з цим на території України підлягають регулюванню й державній охороні природні ресурси (земля, вода, багатства надр, атмосфера, ґрунти, рослинний і тваринний світ), ландшафти, басейни річок, озер і водосховищ, акваторії Чорного та Азовського морів.
Охорона навколишнього середови­ща має здійснюватись на основі наукових досліджень природних умов і ресурсів, з урахуванням глобальних і регіональних прогнозів їх змін, природних та під впливом господарської ­діяльності.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку