Школяр UA

Глобальні проблеми людства та їх прояв на території України

Глобальними проблемами називають такі, що, по-перше, стосуються всього людства, усіх країн, народів і соціальних верств; по-друге, призводять до значних економічних і со­ціальних втрат, а у випадку загострення можуть загрожувати існуванню людської цивілізації; по-третє, вимагають для розв’язання співпраці в загальнопланетарному масштабі та спільних дій усіх урядів і народів.
Під час свого розвитку людство накопичувало матеріальні й духовні ресурси для задоволення своїх потреб і розв’язання різних проблем. Але шляхи їх вирішення ніколи не виходили за межі окремих держав аж до другої половини XX ст. Зараз багато проблем набули всесвітніх масштабів і можуть бути вирішені лише об’єднаними зусиллями в ході світових інтеграційних процесів, що охоплюють усі сфери життя людей.
Глобальні проблеми мають планетарний характер, загрожують усьому людству, потребують невідкладного вирішення й вимагають спільних дій народів світу. Серед глобальних проблем виділяються такі: збереження миру (боротьба з тероризмом); екологічна; освоєння космосу; енергосировинна; продовольча; демографічна; подолання економічної відсталості країн. Гострота цих проблем у різних країнах неоднакова.
Розглянемо, як вони проявляються на території України.

Проблема війни і миру вкрай загострилася внаслідок різкого зростання потужності зброї, насамперед ядерної. Подальша гонка озброєнь ставить під загрозу існування життя на Землі. У зв’язку з цим дуже важливим є крок, зроблений Україною з моменту проголошення незалежності,— відмова в односторонньому порядку від розміщення атомної зброї на своїй території. Тепер Україна належить до без’ядерних держав світу.
Актуальною для України є енергосировинна проблема. Життєдіяльність країни залежить від імпорту нафти і природного газу загалом на 43 %.
Торкнулася України і продовольча проб­лема. Сьогодні економіка країни на 12 % залежить від імпорту продуктів харчування.
Демографічна проблема (криза) загострилася в Україні в останнє десятиліття. Для країни характерна інтенсивна депопуляція (близько 400 тис. осіб на рік), тобто процес вимирання населення країни. Відсутнє просте заміщення поколінь (смертність удвічі перевищує народжуваність); спостерігається погіршення стану здоров’я населення.

Середня тривалість життя в Україні у 2000 p. становила 65 років: 59 — чоловіки, 72 — жінки. Таким чином, має місце процес старіння нації (частка осіб, вік яких становить понад 65 років, досягає 11 %).
Екологічна криза вибухнула на планеті услід за енергосировинною й спричинила глобальні проблеми забруднення повітря, Світового океану, поверхневих вод, ґрунтів тощо.
В Україні екологічні проблеми є найбільш гострими, тому що для країни характерні: а) високий рівень концентрації виробництва; б) застарілі технології переробки сировини; в) тривалий період експлуатації мінерально-сировинних ресурсів.
Основними джерелами забруднення природного середовища в Україні є хімічна, металургійна, гірничодобувна галузі промисловості, атомні й теплові електростанції, цукрові заводи, автотранспорт, сільськогосподарське виробництво з надмірним використанням мінеральних добрив і пестицидів, водномеліоративні системи тощо.
Екологічний стан окремих територій відображає господарську спеціалізацію районів. Виділяється особлива територія — тридцятикілометрова зона Чорнобильської АЕС, де порушення природного комплексу пов’язане з радіоактивним забрудненням.
На території України наочно представлене «спільне» забруднення вод і повітря. Шкідливі викиди в атмосферу із країн Західної і Центральної Європи з повітряними потоками переносяться до Західної України, а забруднене повітря зі східної частини України — до Росії. Транскордонне перенесення забруднюючих речовин постійними водотоками згубно впливає на стан навколишнього середовища України. Наприклад, Ру­мунія є «експортером» фосфатів, мангану, нафтопродуктів, цинку, фенолів; знач­на частина забруднення хромом надходить із дніпровською водою з Білорусі. Таким чином екологічні проблеми Укра­їни перекликаються з аналогічними пробле­мами сусідніх держав і Європи в ці­лому.
Глобальні проблеми людства, незалежно від міри їх гостроти в тій чи іншій країні, вимагають глобальних рішень, що передбачають широку міжнародну співпрацю і координацію зусиль у сферах політики, економіки, науки тощо.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку