Школяр UA

Територіальний поділ України

Різні регіони нашої країни відрізняються один від одного не тільки природними, а й економічними умовами та трудовими ресурсами. Так, на одній території виробляють метал і машини, на іншій вирощують цукровий буряк чи видобувають вугілля. Спеціалізуючись на виробництві певної продукції, кожний регіон забезпечує нею інші регіони країни, а одержує те, у чому має потребу. Такий поділ праці між окремими територіями називається географічним, або територіальним.
Спеціалізація окремої території складається історично. Із розвитком господарства вона може змінюватися. Унаслідок географічного поділу праці формуються економічні райони — території, що відрізняються одна від одної своєю спеціалізацією. Україна є найбільшою за територією державою Європи, отже має певні внутрішні територіальні особ­ливості.

У нинішніх умовах на територіальний поділ єдиного економічного простору нашої країни великий вплив мають особливості географічного положення різних її частин. Ті з них, що виходять до морів або межують з економічно та політично стабільними державами, мають кращі умови для створення вільних економічних зон, проникнення іноземного капіталу та міжнародного співробітництва, ніж інші райони. Окремі з них мають сприятливі природні умови для розвитку рекреаційного господарства та міжнародного туризму.
Економічні райони — це територіально компактні частини країни, що виділяються за ознаками природно-географічного, виробничого і трудового потенціалів, спеціалізації і рівня розвитку господарства, особливостями економічної ситуації. Основним у їх визначенні є принцип економічної завершеності. Він дає змогу передбачати напрями ефективного господарювання з найменшими затратами. При цьому райони спеціалізуються саме на тих галузях, які за існуючих умов можуть розвиватися най­краще.
Природні, соціально-економічні, історичні та інші чинники зумовили виділення в Україні дев’ятьох економічних районів (рис. 41, табл. 13):
• Донецького (Донецька та Луганська об­ласті);
• Придніпровського (Дніпропетровська та Запорізька області);
• Північно-Східного (Харківська, Пол­тавська та Сумська області);
• Столичного (Київська, Чернігівська та Житомирська області);
• Центрального (Черкаська та Кірово­градська області);
• Подільського (Вінницька, Хмель­ницька та Тернопільська області);
• Північно-Західного (Волинська та Рівненська області);
• Карпатського (Львівська, Івано-Фран­ківська, Закарпатська та Чер­ні­вець­ка області);
• Причорноморського (Автономна Рес­пу­­бліка Крим, Одеська, Мико­лаїв­ська та Херсонська області).

Рис. 41. Територіальний поділ України
Таблиця 13

Економічні райони України

Донецький 53,2 7,25 Кам’яне вугілля, ртутні руди, кухонна сіль, родючі ґрун­ти, рибні ресурси Азов­ського моря Вугільна, чорна металургія, хі­мічна, машинобування, промис­ловість будівельних матеріалів, електроенергетика Молочне скотарство, пта­хів­ництво, овочівництво, вирощування зернових культур Донецьк, Маріуполь, Луганськ, Горлівка, Ма­кіївка, Кра­ма­торськ, Сло­в’янськ Ви­со­­кий
Придніпровський 59,1 5,44 Залізні, манганові й титанові руди, кам’яне вугілля, гідроресурси, рекреаційні ресурси, родючі ґрунти Залізо­рудна, вугільна, електро­енергетика, машино­будування, чорна і кольорова металургія, харчова Зернове господарство, вирощування соняшнику, садівництво, м’ясо-молочне скотарство, птахівництво Дніпропет­ровськ, Запо­ріжжя, Кри­вий Ріг, Енерго­дар, Нікополь, Дніпро­­дзер­жинськ, Ново­мос­ковськ Ви­со­кий
Північно-Східний 84,0 5,78 Природний газ, нафта, кухонна сіль, будівельні матеріали, родючі ґрунти, залізні руди Машино­буду­вання, харчова, хімічна, промисловість будівельних матеріалів, електроенергетика, газова Зернове господарство, вирощування цукрових буряків і соняшнику, садівництво, овочівництво, м’ясо-молочне скотарство Харків, Полтава, Кремен­чук, Суми Ви­щий за серед­ній
Столичний 90,7 7,03 Торф, будівельні матеріали, ліс, водні ресурси, частково родючі ґрунти Машино­буду­вання, легка, харчова, хімічна Молочно-м’ясне­ скотарство, овочівництво, хмелярство, картоплярство, вирощування цукрових буряків і льону Київ, Черні­гів, Біла Церква, Жито­мир Ви­щий за серед­ній (за ра­ху­нок Києва)
Центральний 45,5 2,5 Родючі ґрунти, буре вугілля, нікелеві й уранові руди, будівельні матеріали Харчова, маши­нобудування, хімічна Зернове господарство, вирощування цукрових буряків, соняшнику, садівництво, м’ясо-молочне скотарство Черкаси, Кірово­град Не­ви­со­кий
Подільський 60,9 4,3 Родючі ґрунти Харчова, легка, окремі галузі хімії і машинобудування Зернове господарство, виро­щування цукрових буряків, овочів­ниц­тво, садів­ниц­тво Вінниця, Тернопіль, Хмель­ницький, Нетішин Не­ви­со­кий
Північно-Західний 40,3 2,22 Кам’яне вугілля, торф, водні та лісові ресурси Електро­енер­гетика, вугільна, окремі галузі машино­буду­вання, легкої, харчової і хімічної промисловості Картоп­ляр­ство, льонар­ство, молочне скотар­ство Рівне, Луцьк, Кузне­цовськ Не­ви­со­кий
Карпатський 56,6 6,2 Кам’яне вугілля, калійна і кухонна солі, самородна сірка, нафта, ліс, рекреаційні ресурси Машино­буду­вання, хімічна, лісова, харчова, легка Садів­ницт­во, вино­градар­ство, льонар­ство, молоч­но-м’ясне скотар­ство Львів, Івано-Фран­ківськ, Калуш, Чернівці Се­ред­ній
Причорноморський 113,4 7,25 Родючі ґрунти, рекреаційні та рибні ресурси, солі Машино­буду­вання, харчова, хіміч­на електро­енер­гетика Зерно­ве господарство, са­дівниц­тво, вино­градар­ство, вирощування соняшнику, овочів­ництво, баштан­ництво, рибальство Одеса, Мико­лаїв, Херсон, Сімфе­рополь, Керч Се­ред­ній

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку