Школяр UA

Безробіття

Безробіття — соціально-економічне явище, за якого частина економічно активного населення не може знайти роботу, тобто залишається тимчасово незайнятою.
Причинами безробіття є:
• структурні зрушення в економіці, що обумовлені впровадженням нових технологій, устаткування;
• економічний спад чи депресія;
• політика профспілок і уряду в галузі оплати праці;
• сезонні зміни в рівні виробництва окремих галузей економіки;
• зміни в демографічній структурі насе­лення;
• пошуки найбільш вигідних умов роботи.

Залежно від цих причин розрізняють такі види безробіття:
1) Фрикційне безробіття — короткострокове безробіття, зумовлене неоднорідністю людей і робочих місць, пов’язане з пошуком першого чи більш вигідного місця роботи, зміною місця проживання, тимчасовою втратою сезонної роботи, звільненням. Фрикційне безробіття вважається неминучим і навіть бажаним.
2) Структурне безробіття — безробіття, викликане змінами в технології виробництва, споживчих перевагах. Це триваліший тип безробіття, оскільки потрібний час на перепідготовку, перекваліфікацію, переїзд людей.
3) Циклічне безробіття — безробіття, що виникає в періоди спаду економічного розвитку й зумовлене недостатнім сукупним попитом на робочу силу.
Визначити рівень безробіття можна, розрахувавши фактичний рівень безробіття.

.
До безробітних належать особи працездатного віку, що втратили роботу, зареєстровані на біржі праці й активно шукають роботу.
Економічно активне населення, або робоча сила, включає зайнятих і безробітних праце­здатного віку.
Сума рівнів фрикційного й структурного безробіття називається природним рівнем безробіття.
Безробіття в будь-якій країні має тяжкі економічні й соціальні наслідки. Економіка втрачає частину ВВП, скорочуються податкові надходження до державного бюджету, зростають витрати на виплату грошових допомог безробітним, утримання значного апарату державних органів з питань праці, зайнятості та соціального забезпечення.
Відповідно до закону Оукена, перевищення фактичного рівня безробіття, порівняно з його природним рівнем, на 1 % призводить до зменшення потенційного ВВП (при повній зайнятості) на 2,5—3 %.
Унаслідок безробіття відбувається знецінення, недовикористання накопиченого науково-освітнього потенціалу суспільства, погіршується якість життя безробітних і членів їхніх родин, зменшується частка економічно активного населення через негативні зміни в рівні народжуваності, підвищення рівня смертності, зниження середньої тривалості життя, посилення відтоку кваліфікованих кадрів за кордон. Крім того, у суспільстві наростає соціальна напруженість, погіршується морально-психологічний стан безробітного, зростають злочинність, невпевненість у майбутньому.
У цьому зв’язку однією з важливих функцій держави стає регулювання зайнятості, усунення негативних наслідків безробіття.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку