Школяр UA

Уживання великої літери

З великої літери пишуться:

1. Всі слова (крім загальних назв типу пись­мен­ник, князь, село, область, море, планета, су­зі­р’я, місто, вулиця):
• в іменах, прізвищах, прізвиськах, псе­в­до­ні­мах: письменник І. С. Не­чуй-Левицький, Каменяр (про І. Фран­ка), князь Ярослав Мудрий;
• у власних назвах міфологічних істот, пе­р­со­на­жів, кличках тварин: Перун, Дажбог, Зевс; Мухтар; пан Коцький;
• у власних астрономічних, географічних на­звах держав, республік, населених пунктів, спо­руд, урочищ тощо: Чумацький шлях, галактика Велика Магелланова Хмара, Воли­но-По­діль­сь­ка височина, Карпат­ські гори, Рес­публіка Ос­т­ро­ви Зеленого Мису; місто Біла Церква, ву­ли­ця Ярославів вал;
• у назвах найвищих вітчизняних і між­на­ро­д­них організацій та деяких найвищих посад, почесних звань: Верховна Рада України, Ка­бі­нет Міністрів України, Організація Об’­єд­на­них Націй;
• у назвах найважливіших релігійних понять: Бог, Святий Дух, Син Божий, Мати Божа, Біб­лія, Євангеліє.

2. З великої літери пишеться тільки перше сло­во:

• у назвах різних установ, організацій і партій: Міністерство освіти Укра­їни, Де­мо­к­ра­ти­ч­на партія України;
• у назвах історичних подій, державних, між­на­ро­д­них та релігійних свят: Семирічна вій­на, День знань, Зелені свята;
• у назвах, що беруться в лапки: роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», картина «Пе­ред грозою», готель «Дні­провські зорі», ме­даль «За відвагу».
3. Слова, вжиті в шанобливому чи піднесено-пе­ре­но­с­но­му значенні: Збройні Сили, Високі До­го­ві­р­ні Сторони, наша Батьківщина.

З малої літери пишуться:

1. Власні назви, що вжито у загальному зна­чен­ні: новітні наполеони (завойовники), ударив перун (грім), ампер (одиниця сили струму, від прізвища А. Ампера).
2. Відносні прикметники на -ський: київські ву­ли­ці, дніпровська (і дніпрова) хвиля.
3. Фразеологізми або наукові терміни, до складу яких входять присвійні прикметники на -ів (?ов, -ев) та -ин: ахіллесова п’ята, дамоклів меч, про­кру­с­то­ве ложе, архімедова сила, бе­р­то­ле­то­ва сіль.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку