Школяр UA

Приклади розв’язування Задач - 2

Для розв’язання задач 1 і 2 необхідно знати:
• у сучасній економіці основною формою розподілу доходів є розподіл пропорційно володінню виробничими ресурсами (власники трудових ресурсів одержують заробітну плату, власники землі — ренту, грошей — відсоток; прибуток — це винагорода підприємцю за ризик);
;
• прибуток (?) = сукупний дохід (TR) — загальні витрати (ТС);
• норма прибутку ;
рівноважна заробітна плата визначається рівністю QD = QS (величина попиту на ринку праці дорівнює величині пропозиції);
• норма банківського відсотка визначається через рівновагу попиту та пропозиції грошей (QD = QS).

Задача 1

Попит на ринку грошей описується рівнянням QD = 145 – 4Р, а пропозиція грошей — 25 млн грошових одиниць.
Визначити: 1) норму банківського відсотка; 2) що відбудеться на ринку грошей, якщо центральний банк здійснить емісію в розмірі 5 млн грошових одиниць.

Розв’язання

Рівноважна величина банківського відсот­ка як ціни грошей визначається умовою рівності QD = QS (рис. 26).

Рис. 26
QS = 25; 145 – 4Р = 25; ;
Рціна грошей, тобто банківський відсоток дорівнює 30 %.
У тому випадку, якщо банк збільшить пропозицію на 5 млн грошових одиниць (емісія), QS = 30. Нова рівновага визначається з рівняння
145 – 4Р = 30; .
Таким чином, банківський відсоток знизився до 28,75 %.

Задача 2

Грошова маса на початку року дорівнювала 25 млн грошових одиниць. Центральний банк здійснив емісію в розмірі 4 млн грошових одиниць. Чому дорівнює сумарна вартість проданих товарів і послуг за рік, якщо швидкість обігу грошей дорівнює 6?

Розв’язання

За формулою Фішера M · V = P · Q,
де М — грошова маса; V — кількість оборотів грошової одиниці; Р — середній рівень цін; Q — кількість товарів і послуг.
Сумарна вартість проданих товарів P · Q дорівнює M · V.
Звідси M = 25 + 4 = 29; V = 6;
M · V = 29 · 6 = 174 млн грош. од.
Отже, P · Q = 174 млн грош. од.— вартість у поточних цінах усіх товарів і послуг, вироб­лених протягом року,— це величина номінального ВВП.
Для розв’язання задач 3 і 4 з даного розділу необхідно знати:
• центральне місце в кредитній системі посідають банки; тільки центральний банк може здійснювати емісію — додатковий випуск грошей;
• відсоток — дохід, який одержує власник грошей за надання їх у тимчасове користування;
• ставка (норма) відсотка — це певний відсоток від суми грошей; визначається в точці рівноваги на ринку грошей (QD = QS);
• номінальна ставка — кількісне вираження процентної ставки з урахуванням чинних цін;
• реальна ставка = номінальна – рівень інф­ляції; реальна ставка банківського відсотка може дорівнювати нулю і навіть бути від’ємною величиною;
• річна ставка дорівнює 15 %, а рівень інф­ляції — 20 % за рік; реальна ставка = 15 – – 20 = – 5 %, тобто кредитор зазнає втрат;
• простий відсоток нарахування P = S(1 + N · i),
де Р — сума боргу; S — сума кредиту; N — кількість років; і — річна процентна ставка;
• складний відсоток нарахування P = S(1 + i)N.

Задача 3

У день народження школяреві подарували 500 грн. Він знав, що банк А пропонує 20%-ві внески з нарахуванням складних відсотків, а банк Б — 25 % річних по простих відсотках. У який банк потрібно покласти гроші та скільки він зможе одержати там через п’ять років?

Розв’язання

1) У банку А через п’ять років вкладник одержить P = S(1+i)N,
де S = 500, i = 0,2, N = 5;
P = 500(1 + 0,2)5 = 500 · 2,49 = = 1244.
Через п’ять років вкладник одержить 1244 грн, тобто первісний внесок збільшиться приблизно у 2,5 разу.
2) У банку Б через п’ять років вкладник одержить P = S(1 + N · i),
де S = 500, i = 0,25, N = 5;
P = 500(1 + 5 · 0,25) = 500 · 2,25 == 1125.
Відповідь: вигідніше покласти гроші в банк А під менший річний відсоток, але з нарахуванням складних відсотків.

Задача 4

Вкладник поклав у банк 15 тис. грн і через рік зняв з рахунка 18 тис. грн. За цей час ціни збільшилися на 22 %.
Визначити: 1) номінальну ставку; 2) реальну ставку.

Розв’язання

1) Номінальна ставка =

2) Реальна ставка = номінальна – темп інфляції = 20 % – 22 % = – 2 %.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку