Школяр UA

Приклади розв’язування Задач - 3

Для розв’язання задач 1 і 2 необхідно знати:
• залежно від об’єкта купівлі-продажу розрізняють ринки товарів, ресурсів, землі, трудових ресурсів, грошей, цінних паперів. На кожному ринку ціна встановлюється як рівноважна на основі дії законів попиту — пропозиції;
• кожному ринку відповідає певна ринкова інфраструктура (товарні й фондові біржі, банки);
• акція — це цінний папір, що надає право власності й можливість одержання доходу у вигляді дивідендів;
;
;
• пропозиція землі абсолютно нееластична (рис. 27);

Рис. 27
• якщо гроші покладені в банк, то по простих відсотках можна одержати таку суму:
P = S(1 + N · i),
де S— сума вкладу, N — кількість років, i — відсоток річних нарахувань;
• по складних відсотках сума грошей буде
P = S(1 + i)N.

Задача 1

Попит на землю виражається рівнянням QD = 2800 – 4R; площа земельних угідь 2000 га; ставка банківського відсотка — 20 %.
Визначити: 1) рівноважну ренту; 2) ціну 1 га землі.

Розв’язання

Точка рівноваги характеризується рівністю величини попиту й величини пропозиції.
Пропозиція землі нееластична, тому рівняння кривої пропозиції QS = 2000; QD = QS;
2800 – 4R = 2000; 4R = 800; R = 200.
Рівноважна рента дорівнює 200, тобто дохід власника землі складає 200. За якою ціною вигідно продати цю ділянку землі?

.
При розрахунку ціни землі порівнюються дві альтернативи використання грошей: покупка землі чи вкладення в банк.

Задача 2

 Акціонерне товариство одержало за рік дохід 500 тис. грошових одиниць. Витрати його склали 320 тис. грошових одиниць. Товариство випустило 5 тис. звичайних акцій номінальною вартістю 100 грошових одиниць кожна і 100 привілейованих акцій номінальною вартістю 400 грошових одиниць. Суспільство розподілило прибуток у такий спосіб: 5 % — по привілейованих акціях, 2/3 решти прибутку — на розвиток виробництва, інший прибуток — виплата дивідендів.
Визначити: який дохід одержить акціонер на одну просту і на одну привілейовану акції? За яку ціну він може продати просту акцію, якщо норма банківського відсотка — 18 %?

Розв’язання

? = TRTC; ? = 500 – 320 = 180 тис. грош. од.
Цей прибуток розподілятиметься так:
виплата відсотків по привілейованих акціях:
400 · 0,05 · 100 = 2000 = 2 тис. грош. од., 180 тис. – 2 тис. = 178 тис.;
на дивіденди йде 1/3 цієї суми:
тис. грош. од.
Дивіденд на просту акцію дорівнює
грош. од.
Акціонер одержить на просту акцію 11,8 грош. од., а на привілейовану — 400 · 0,05 = = 20 грош. од., тобто всього 31,8 грош. од.

грош. од.
Для розв’язання задачі 3 необхідно знати:
• ступінь конкуренції кожного з чотирьох типів ринкових структур, який можна виразити таким чином:

• оптимальний обсяг випуску продукції ви­значається рівнем, за яким маржинальний (граничний) дохід дорівнює маржинальним (граничним) витратам, тобто MR = MC;
• збільшувати випуск продукції фірма повинна доти, поки маржинальний (граничний) дохід перевищує маржинальні (граничні) витрати (MR > MC);
• на ринку досконалої конкуренції ціна дорівнює величині маржинального (граничного) доходу (P = MR);
• графічно оптимальний випуск продукції на ринку досконалої конкуренції подано на рис. 28;
• графічне вираження кривих попиту і маржинального (граничного) доходу на монопольному ринку подано на рис. 29;
• ціна на монопольному ринку за будь-якого обсягу виробництва перевищує граничний дохід (P > MR). Крива MR перетинає горизонтальну вісь у точці, де загальний дохід (TR) сягає максимуму;
• маржинальні (граничні) витрати розраховуються як похідна від загальних витрат (MC = TC?), а маржинальний (граничний) дохід — як похідна від загального доходу (MR = TR?).

Задача 3

На ринку досконалої конкуренції встановилася ціна, що дорівнює 13 грн. Функція загальних витрат для фірми може бути записана рівнянням TC = 0,5Q2 + 8Q + 6.
Визначити: оптимальний обсяг виробництва і максимальний дохід фірми (Q в тис. шт.).

Розв’язання

1) Оптимальний обсяг виробництва відповідає економічним умовам, за яких MR = MC, тобто досягається рівність граничного доходу і граничних витрат. Для фірми, що знаходиться на ринку досконалої конкуренції, MR = P; MR = 13; MC = TC?; MC = (0,5Q2 + 8Q + 6) = 8 + Q; 8 + Q = 13; Q = 5.
Отже, оптимальний обсяг виробництва дорівнює 5 тис. шт.
2) При оптимальному обсязі виробництва, якщо додержується умова P > ATC, фірма одержить максимальний дохід
TC = 0,5 · 25 + 8 · 5 +6=58,5;
;
P = 14; ATC = 11,7; P > ATC;
TRmax — максимальний загальний дохід
TRmax = P · Q; 13 · 5 тис. = 65 тис. грн.
Відповідь: при оптимальному обсязі виробництва 5 тис. шт. фірма одержить максимальний дохід 65 тис. грн; ? = TRTC = 65 – 58,5 = = 6,5 тис. грн.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку