Школяр UA

Організм як жива система

Органи рослин і тварин

Орган — стала частина тіла, що виконує певні функції.
Система органів (у тварин) — сукупність органів, що постійно виконують певну функцію.

Органи рослин

Квітка — генеративний орган (функція — статеве розмноження).
Листок, стебло, корені — вегетативні органи (загальна функція — ріст і розвиток рослини, можуть виконувати функцію вегетативного розмноження).


Фіалка триколірна

Органи тварин


Системи органів ссавців:

Властивості живих організмів

Власти­вості Рослини Тварини
Жив­лення Автотрофне (фотосинтез); у одно­клітин­них та­кож є гетеро­трофне Гетеро­трофне
Дихання Аеробне Аеробне
Виді­лення Немає спеціальних органів Є спеціальні органи
Розмно­ження Статеве, вегетативне, нестатеве (одноклітинні) Статеве, вегетативне, нестатеве (одноклітинні)
Ріст Необме­жений Обме­жений
Рух Пасивний Актив­ний (у прикріплених форм — пасивний)
Подраз­ливість Таксиси, тропізми, настії Так­сиси (одноклітинні) Реф­лекси (багатоклітинні)
Струк­тур­на органі­зація Клітинна Клітинна

Обмін речовин і енергії

 

Обмін речовин забезпечує гомео-стаз — сталість хімічного складу будови всіх частин організму, внаслідок чого зберігається сталість їх функціонування в умовах середовища, які змінюються.

Типи живлення
Хижацтво — живлення живими тваринами, властиве представникам царства тварин і деяким рослинам (росянкам).
Живлення, при якому використовуються мертві організми, називається сапрофітним.
Паразитизм — живлення на живому організмі — хазяїні (кліщі, паразитичні черви на тваринах).

Розмноження рослин і тварин


Розмноження — властивість живих організмів відтворювати собі подібних.
Повний набір хромосом у ядрах еука-ріотичних клітин прийнято записувати 2n диплоїдний набір. Половинний набір хромосом у гамет (спеціалізованих статевих клітинах) позначається n — гаплоїдний набір.

Нестатеве розмноження

При нестатевому розмноженні дочірній організм успадковує ознаки материнського. Усі нащадки подібні один до одного і до материнського організму. Таким чином розмножуються бактерії, спорові рослини, одноклітинні та деякі багатоклітинні (гідра) тварини.

Мітоз — спосіб поділу клітин, при якому дочірні клітини одержують такий самий набір хромосом, який міститься в материнських клітинах.

Статеве розмноження

При статевому розмноженні успадковуються ознаки обох батьків. Утворю­ються статеві клітини — гамети, кожна з яких має половинний набір хромосом. При злитті гамет (заплідненні) утворюється зигота, яка є першою кліиною нового організму.
Мейоз — спосіб поділу, при якому дочірні клітини одержують половинний набір хромосом.

Сперматозоїди Яйцеклітина (чоловічі гамети) (жіноча гамета)
Запліднення

Зигота — запліднена яйцеклітина.

Вегетативне розмноження (фрагментація)

При вегетативному розмноженні успадковуються тільки ознаки материнського організму. Цей спосіб розмноження широко використовується в декоративному рослинництві.

Пристосування організмів до умов існування

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку