Школяр UA

Методи вивчення природи

 
Порівняльно-описовий метод. Це найдавніший метод вивчення природи. Порівнюються природні явища в одній місцевості або в кількох відмінних місцевостях у різні роки, а також процеси життєдіяльності особин одного виду, особин різних видів.

 

У процесі аналізу об’єкти систематизуються. Наприклад, у різних країнах одні й ті самі рослини мають свої назви. Щоб уникнути плутанини в назвах рослин і тварин, які відрізняються в тих або інших країнах, використовують спільні для мови науки латинські назви.
Експериментальний метод. Учені змінюють умови існування живих орга­нізмів і аналізують наслідки.
Польові експерименти здійснюють у природі, а лабораторні — у науково-дослідних інститутах.
Моніторинг — це система постійних спостережень за окремими об’єктами, сукупністю об’єктів, сукупністю живих організмів або процесами неживої природи. Моніторинг може бути локальним, регіональним, національним, міжнародним, глобальним. Результати моніторингу викорис­товують не тільки вчені, але й адміні­стративно-державні структури — від місцевого до урядового рівня. Моні­торин­гові дослідження можуть провадити й школярі, самостійно або під ке­рів­ництвом учителя.
Моделювання — спрощена імітація процесів, які неможливо спостерігати чи відтворити експериментально. Моделю­вання використовують для прогнозування результатів експерименту або господарської діяльності людини. Моделювання здійснюють, використовуючи різні ком­п’ю­тер­ні технології.
Статистичний, або математичний, метод. Будь-які кількісні або якісні зміни фіксуються за допомогою цифр.
Зразок календаря спостережень за природою:

Чис­ло Напря­мок вітру Опа­ди Тем­пе­ра­тура Хмар­ність
         


 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку