Школяр UA

Поняття про природу

Поняття про природу

Ознаки живих організмів

Обмін речовин

Кожний живий організм одержує необхідні речовини із зовнішнього сере­довища й виділяє в нього продукти життєді­яльності. До процесів обміну речовин на­ле­жать живлення, дихання, виділення.

За автотрофного живлення живі організми синтезують органічні речовини з неорганічних.
До фототрофних організмів належать зелені рослини й ціанобактерії (царство Дроб’янки), які містять зелений пігмент хлорофіл. За допомогою хлорофілу під дією сонячних променів фототрофні організми у складних процесах біосинтезу з води й вуглекислого газу утворюють органічну речовину — глюкозу, що потім переходить у крохмаль. Побічним продуктом фотосинтезу є кисень, що виділяється в атмосферу.
За хемотрофного живлення (залізобактерії, нітрифікувальні бактерії, сіркобакте­рії) органічні речовини синтезуються з неор­га­нічних на основі енергії хі­мічних зв’язків.
Гетеротрофне живлення властиве тваринам, грибам, паразитичним рослинам, багатьом бактеріям. Ці організми споживають готові органічні речовини, перетворю­ючи їх у процесах травлення та біосинтезу.
Прикладом організмів із міксотрофним (змішаним) живленням є одноклітинні водорості (хламідомонада, хлорела), що в чистій воді живляться як фо­тотрофи, а у воді з великою кількістю органічних речовин — як гетеротрофи. Ці водорості використовуються для очищення стічних вод.

Аеробні організми використовують для дихання кисень (рослини, тварини, гриби, більша частина бактерій).
Анаеробні організми мають безкисневе дихання (деякі бактерії).
Виділення — виведення з організму продуктів життєдіяльності.

Рух


За активного руху організми переміщуються з одного місця в інше за допомогою органів пересування. У багатоклітинних організмів­ формується опорно-рухова сис­тема, що складається з м’язів і кістяка. В одноклітинних організмів, у тому числі й бак­­терій, є спеціальні джгутики. Ак­тив­ний рух властивий переважній більшості тварин (серед них є й прикріплені форми: корали, мо­люски).
За пасивного руху організми переносить течія води (планктон), вітер; у рослин окремі органи (пагони, листя) протягом дня змінюють положення в просторі.

Ріст

Організми з необмеженим ростом ростуть протягом усього життя. До них належать рослини та гриби. Організми з обмеженим ростом досягають певних розмірів і припиняють рости. До них належать тварини та бактерії.
На ріст впливають умови зовнішнього середовища. Для рослин є важливими такі фактори, як-от: світло, температура, вода, мінеральні речовини, склад ґрунту.

На ріст тварин сильно впливає характер живлення — споживання достатньої кількості органічних речовин і мікроелементів. Наприклад, нестача йоду в їжі й воді призводить до уповільнення росту. Низькорослими залишаються люди, які зазнали дефіциту білків у дитинстві.

Розвиток

Розвиток — становлення функцій організму в процесі його росту. Людині притаманний не тільки фізичний, але й розумовий розвиток.

Подразливість

Подразливість — здатність живих організмів реагувати на зміни умов зовнішнього середовища. У багатоклітинних тварин формується нервова система з рефлекторним принципом роботи. Рефлекс — реакція організму на зовнішнє подразнення, здійснювана за допомогою нервової системи.

Приклади безумовних рефлексів: моргання, дихання, реакція на звуки (орієнтувальний рефлекс), колінний рефлекс. Безумовні рефлекси зберігаються все життя.
Приклади умовних рефлексів: виділення травних ферментів (відчуття голоду) у той час, коли відбувається звичайне приймання їжі; виконання собакою команд за визначеними сигналами. Умовні рефлекси формуються в процесі навчання та виховання й можуть змінюватися протягом життя. Вони допомагають тваринам та людині пристосуватися до мінливих умов навколишнього середо­вища.

Розмноження


Статеве розмноження здійснюється за допомогою статевих клітин — гамет. Жіночі гамети називаються яйцеклітинами, чоловічі — сперматозоїдами.
Від звичайних соматичних (нестатевих) клітин гамети відрізняються тим, що містять у ядрах половинні набори хромосом.

Смерть

Смерть — це припинення процесів життєдіяльності.

Місце людини в природі, навколишньому середовищі

Людина належить до царства Тварини, типу Хордові, класу Ссавці. Загальноприйнятою в науці є теорія походження людини від мавпоподібних предків. Людина анатомічно й фізіологічно дуже схожа на тварин свого класу, але, на відміну від тварин, людина розвивається внаслідок дії двох програм: біологічної та соціальної. Наприклад, мовлення як елемент соціальної програми розвивається в дитини тільки в люд­ському суспільстві, серед людей, що говорять.
Соціальний розвиток людини привів до розвитку інтелекту та створення об’єктів і процесів, нехарактерних для живої природи. Практична діяльність людини стала потужним фактором, що перетворює природу, у багатьох випадках, на жаль, негативним. Нераціональне природокористування порушує екологічну рівновагу й призводить до екологічних катастроф.
Екологія — наука про взаємодію живих організмів між собою та із середовищем існування. Екологічна обстановка — стан природних факторів.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку