Школяр UA

Словотвір

Словотвір — це розділ мовознавчої науки, який досліджує закони творення слів та структуру слова.

Структура слова

3 Закінчення — змінна частина слова, що утворює форми слова.
Основа слова — частина слова без закінчення або все незмінне слово.
Корінь — головна значуща частина слова, яка містить його лексичне значення.
Префікс — значуща частина слова, що знаходиться перед коренем.
Суфікс — значуща частина слова, що знаходиться після кореня.
Префікси й суфікси служать для утворення нових слів.

Розбір слова за будовою

1. Виділити закінчення та основу слова.
2. Знайти корінь, підбираючи спільнокореневі слова.
3. Виділити суфікс, підбираючи слова з такими ж суфіксами.
4. Виділити префікс, підбираючи слова з такими ж префіксами.

До словотворчих за­со­бів належать твірні слова, твірні основи, ­афікси (су­фі­к­си, префікси, постфікси -ся, -но), сло­во­спо­лу­чен­ня.
Твірним словом називається те, яке є базою для утворення іншого слова.
Слово, яке утво­ри­лось на базі існуючого в мові, називається по­хі­д­ним.

Способи творення слів

1. Суфіксальний:.
2. Префіксальний: .
3. Префіксально-суфіксальний:.
4. Безафіксний: .
5. Основоскладання:.

Словотвірний розбір

1. Визначити твірне слово.
2. Твірна основа:
• непохідна;
• похідна.
3. Спосіб творення:
• префіксальний;
• суфіксальний;
• префіксально-суфіксальний;
• постфіксальний;
• безафіксний;
• складання слів.
Суфіксальний спосіб словотворення:
Hd
.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку