Школяр UA

Основні розділи української мови як навчального предмета

Фонетика вивчає звуки мови і мовлення, на­го­лос, склад.

Графіка вивчає умовні знаки при передачі на пись­мі усного мовлення (букви, апостроф, знак на­го­ло­су, дефіс, крапка, знак питання, знак окли­ку, кома, тире, двокрапка, лапки, ду­ж­ки).

Орфографія — це система правил пе­редачі зву­ків мови (слів і їх форм) на письмі.

Лексика і фразеологія вивчають словниковий склад мови: значення слів, їх походження, вжи­ван­ня, зв’язок з іншими словами.

Орфоепія вивчає правила нормативної лі­те­ра­ту­р­ної вимови.

Словотвір вивчає структуру слів і спо­соби їх тво­рен­ня.

Морфологія вивчає будову слів, їх гра­матичні властивості, поділ на частини мови.

Синтаксис вивчає будову і граматичне зна­чен­ня словосполучень і речень.

Пунктуація вивчає правила постановки роз­ді­ло­вих знаків.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку