Школяр UA

Шпенглер

“Фаустівська культура”, “фаустівська душа” — ключові поняття концепції О. Шпенглера

“Фаустівська культура”, “фаустівська душа” - ключові поняття концепції О. Шпенглера (”Занепад Європи”, 1918), у яких розгортається авторська міфологема сучасної культури і душі західної людини. В основі цієї міфологеми - реальний культурний та художній феномен доктора Фауста Й. В.Ґете, що філософськи й психологічно передбачив майбутнє Західної Європи. Ґете відкриває безкінечну перспективу фаустівської душі у “Вічній Жіночності”, - Шпенглер, який відмовився від фінального “містичного хору”, бачить у ній симптоми необоротного виснаження духовної та творчої сили людства. Ґетевський пафос ствердження і примирення у фіналі, вознесіння “безсмертної сутності Фауста” обертаються дійсно мефістофельським запереченням - “сходженням нігілізму”, що, за Шпенглером, визначає сутність фаустівської душі, можливості якої було повністю реалізовано.У фаустівській культурі, на думку філософа, усе зводиться до проблеми “Я”. Сучасна людина усвідомлює себе не як частину єдиного духу, певного магічного МИ, а як відокремлене, войовниче Я, що прагне самоствердження та безмежної свободи. Це “Я, затерянное в бесконечности; всецело сила, но бессильная в бесконечности более великих сил; всецело воля, но исполненная страха перед своей свободой.”1. Це “трагічна душа” у світі без Бога та істинної віри, що залишена сама собі; вона приречена на “вічну невирішеність”. Надзвичайна потреба фаустівського Я у “вирішенні” перетворила сучасне мистецтво на засіб самозвинувачення, каяття й безкінечної сповіді; виникає “мистецтво як психологія”. “Созерцание мира исчезло перед нескончаемым разрыванием собственной души”2, - констатує Шпенглер симптоматичну зміну художньої свідомості на зламі ХІХ-ХХ століть.

Драматургія німецького експресіонізму та його найближчого попередника А. Стриндберга - автопортрет фаустівської душі, художнє втілення і закономірний розвиток драми фаустівської людини як у ґетевському, так і у шпенглерівському її розумінні. Потреба “розрадити душу” виявляється у прагненні творчої особистості до самовтілення (такою є творчість Стриндберга) та самовираження (основна психологічна настанова “мистецтва вираження” експресіонізму). Ця потреба реалізується у художній формі, яка відповідає внутрішньому Я драматурга, побудована за його законами і являє собою простір цього Я. Виникає “картина душі” як певного внутрішнього “протисвіту” (Шпенглер) - невидимого, але репрезентованого у відповідних образах, подобах, символах3.

Першим стилістично повним і адекватним самовтіленням Стриндберга стала його трилогія “На шляху до Дамаска” (1898-1904), якою він завершив століття, що минуло, та відкрив нове століття й новий відрізок свого духовного і творчого шляху. Закінчивши першу частину трилогії, драматург каже друзям, що створив не просто “новий жанр”, а й найкраще з усього, що написав. Твір сприймається ним як “новий жанр”, напевно, перш за все тому, що побудовано його всупереч законам драми, і назвати його драмою у звичному розумінні не можна. У п’єсі немає ані розвитку дії, ані руху характерів, ані “характерів” як таких; вона не містить інтриги, і конфлікт, концентруючись від першої до останньої сцени, не веде до розв’язки. Її побудовано не за певними драматургічними законами, а за законами розвитку душі; її зміст - не події та вчинки, вмотивовані причинно-наслідковими відносинами, а пам’ять, внутрішній стан, почуття, що часом розвиваються всупереч логіці та здоровому глузду.

 

Єдність та безперервність дії у такій “драмі” необов’язкові й несуттєві, єдності часу й місця взагалі не співвідносні з єдністю Я, яке вона намагається представити. З часом “На шляху до Дамаска” отримує статус першої експресіоністської Ich-Drama. Структуру і поетику цієї драматичної форми визначає фактор “Ausstrahlungen des Ichs” (випромінювання Я), що створює простір, у якому все є проекцією свідомості та підсвідомості героя, “випромінюванням” його внутрішнього Я. В результаті виникає не просто “суб’єктивна драма”, не “епічна монодрама”, а внутрішній драматичний монолог - Ich-Drama, яка вже не є драмою як такою, тому що її дія розгортається у зовсім іншій площині, та у якій, з точки зору об’єктивної реальності, немає нікого і нічого, окрім розстроєної свідомості й збентеженої душі головного героя, alter ego автора. Однак анонімно-безіменний герой драми - Невідомий (швед. Okande) - це щось більше, ніж особисте авторське Я: “…это Стриндберг плюс все, что проходит через его Я. Он является стриндберговской концепцией человека в поединке со своей судьбой и человека, находящегося в поиске самого себя”4. Це, за Шпенглером, фаустівське Я, що загубилося у глибинній самотності й просторі.

Услід за Невідомим, якого з часом було названо “монологістом” експресіоністської драми, на німецькій сцені з’являються Поет Р. Зорге (”Жебрак”, 1912), Син Е. Барлаха (”Мертвий день”, 1912), Син В. Хазенклевера (”Син”, 1913)… Запозичені у Стриндберга форма Ich-Drama та принцип “Ausstrahlungen des Ichs”, що її організує, були теоретично обґ-рунтовані гуртком В. Хазенклевера, програму якого Ю. Баб узагальнив так: “Они провозгласили субъективный характер всех персонажей на сцене: все образы - только зеркальное отражение одного Я, стоящего в центре! И поэтому формы действительности для сценических событий несущественны. Однако нечто подобное было замечательно показано Стриндбергом в его “Дамаске” - и, конечно же, немецкая литература восприняла великий пример этого вида драматургии в сценах смерти Фауста во второй части трагедии Гёте”5.

Відзначаючи факт запозичення експресіоністами драматургічного принципу “випромінювання Я”, Ю. Баб явищ, які (при всій їх принциповій різниці) ґрунтуються на тотожних онтологічних засадах. У роздвоєності Фауста (”…две души живут во мне, и обе не в ладах друг с другом”6) - паростки світоглядного і, відповідно, драматичного конфлікту, розміщеного всередині однієї свідомості. Стриндберг, глибоко переживаючи цю двоїстість, сприймав її як метафізичну даність, надзвичайно загострену в людині перехідного часу, та відтворив спочатку в “неусталених, понівечених та розірваних” характерах “натуралістичної драми”, а потім - у просторі образу свого alter ego - Невідомого. Тут, як і в експресіоністській Ich-Drama, неподільна двоїстість, цілісна антиномія “небо - земля”, “дух - тіло”, “душа - характер” подані не тільки як не вирішуваний конфлікт макро - та мікросвіту, але й як потужна сила, що розколює цілісність Я зсередини й ззовні.

Двоїстість людської сутності - проблема невичерпна й багатоаспектна; в Ich-Drama вона осмислюється на всіх рівнях - соціально-філософському (”індивідуум і соціум”), психологічному (”роздвоєння свідомості”) та релігійно-філософському (”божественне і земне”).

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку