Школяр UA

ТеоріЇ Літератури

Художі засоби

Засоби контекстуально-синонімічного увиразнення мовлення. (тропи).
— епітети;
— порівняння;
— метафора;
— синекдоха;
— перифрази;
— евфемізми;
— іронія;
— гіпербола;
— літота.

Синтаксичні засоби увиразнення мовлення (стилістичні фігури).

— інверсія;
— еліпсис;
— тавтологія;
— синтаксичні паралелізми;
— анафора;
— епіфора;
— градація;
— антитеза;
— оксюморон;
— риторичні фігури.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку