Школяр UA

Українська мова

Стилістичні засоби української мови

Зміст уроку:
- стилістичні ресурси всіх мовних рівнів:
1) фонетики
2) словотвору
3) лексикології
4) морфології
5) синтаксису (словосполучення, просте речення, складне речення)

Стилістика. Стилі мовлення

Зміст уроку:
- основні поняття стилістики
- стилі сучасної української літературної мови
- характеристика слів (сфера вживання, обставини мовлення, мовні ознаки)

Текст, будова тексту. Типи мовлення

Зміст уроку:
- ознаки тексту
- тема, підтеми, основна думка тексту
- будова тексту
- засоби зв’язку речень у тексті
- типи мовлення (розповідь, опис, роздум), побудова текстів різних типів мовлення

Культура мови. Норми літературної мови

Зміст уроку:
- поняття «мова», «культура мови»
- ознаки культури мови (точність, логічність, багатство, доречність, виразність, чистота)
- норми літературної мови
- типи норм (однозначні, варіантні)

Передача чужої мови на письмі

Зміст уроку:
- способи передачі чужого мовлення
- розділові знаки при прямій мові
- розділові знаки при діалозі
- розділові знаки при цитатах
- розділові знаки при непрямій мові

Складнопідрядне речення

Зміст уроку:
- побудова складнопідрядних речень
- види підрядних речень (з’ясувальні, означальні, обставинні)
- розділові знаки в складнопідрядному реченні
- складнопідрядне речення з кількома підрядними

Синтаксис складного речення. Складносурядне речення

Зміст уроку:
- сполучникові, безсполучникові речення
- види сполучникових речень
- сполучники сурядності та підрядності, сполучні слова
- розділові знаки в складносурядному реченні

Читати про синтаксис складного речення

Вставні слова, вставлені конструкції. Розділові знаки при них

Зміст уроку:
- роль вставних слів, вставлених конструкцій
- групи за значенням вставних слів, словосполучень, речень
- розділові знаки при вставних словах, вставлених конструкціях (кома, дужки, тире)

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку